Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR werkt nauw samen met de leiding van de school. Op de AMS is de MR samengesteld uit vier ouders en vier leerkrachten uit het team. Zij zitten in de MR voor een periode van drie jaar.

 

Taken van de MR

De MR behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen.
De MR controleert en adviseert het Ouderklankbord ten aanzien van het beleid en het functioneren van de school.
De MR bevordert openheid en openbaarheid, het werkoverleg, het arbeidsproces, de veiligheid en het welzijn van iedereen die bij de school betrokken is. Hierover wordt jaarlijks een verslag uitgebracht.

 

Instemming en advies

In het reglement is vastgesteld waarover de MR een adviserende stem heeft en waarover het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht en mag de raad over alles, ook ongevraagd, advies uitbrengen.

 

Vergaderen

De MR komt minimaal zes keer per jaar bijeen. Een vergadering van de MR is in principe openbaar. Soms heeft de vergadering een vertrouwelijk karakter vanwege de aard van het te bespreken onderwerp.

 

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de overkoepelende medezeggenschapsraad. Vanuit een vastgesteld aantal Fluvius-scholen wordt een personeels- of ouderlid afgevaardigd in de GMR. De GMR buigt zich – parallel aan het bestuur van Fluvius – over zaken die het personeel dan wel ouders/leerlingen aangaan. De GMR komt iedere maand bij elkaar om te vergaderen.


Contact: stuur een email naar MR@arnhemsemontessorischool.nl