Stel cookie voorkeur in

Rapportage

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen is een belangrijke taak van de school. Dat gebeurt door observaties van de groepsleerkracht, door een leerlingvolgsysteem en door gesprekken met de ouders. Onze school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van het CITO. Het leerlingvolgsysteem volgt de kinderen op diverse leergebieden gedurende hun schoolloopbaan.

Naast de CITO-toetsen vraagt het protocol voor dyslexie (een landelijk zorgplan) nog aanvullende testen voor de groepen 2 tot en met 8. Toetsen en testen zijn er vooral op gericht het leerproces van een kind te volgen. De resultaten worden vergeleken met de schoolleeftijd, dat is de tijd dat een kind onderwijs heeft genoten. Scoort een kind hoger of lager dan redelijkerwijs verwacht mag worden, dan wordt nader gekeken naar mogelijke oorzaken en wordt afgewogen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

 

Naar eigen aanleg

Wij houden de visie van Montessori in het oog: ieder kind ontwikkelt zich naar eigen aanleg en in eigen tempo. Binnen de bouwen is er ook regelmatig overleg over de vorderingen van kinderen, over de leerstof of andere belangrijke zaken die in een klas kunnen voorkomen.

 

Verslagen en oudergesprekken

Onderbouw

Twee keer per jaar vindt er voor alle leerlingen van de onderbouw een mondelinge verslagbespreking plaats tussen de ouders en de leerkracht. Tevens krijgen alle kleuters eens per jaar een geschreven verslag.

 

Middenbouw en bovenbouw

Voor leerlingen van de middenbouw en bovenbouw wordt drie keer per jaar een mondelinge verslaggeving georganiseerd. Twee keer hiervan ontvangt u vooraf een schriftelijk verslag. Op het jaarrooster staan de data van de oudergesprekken vermeld.

 

Heeft u vragen, schroom dan niet om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.