Stel cookie voorkeur in

Extra aandacht en zorg

Alle kinderen krijgen onze zorg. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig, als hun ontwikkeling daar om vraagt. Die extra zorg wordt, zover mogelijk, binnen het gewone basisonderwijs aangeboden met extra oefenmaterialen uit onze eigen orthotheek.

 

Zorgteam

Het Zorgteam bewaakt deze extra zorg. Dit team bestaat uit een intern begeleider, de schoolcontactpersoon (deze is in dienst van PassendWijs) en twee remedial teachers. Samen geven ze adviezen over hulp of verwijzen naar speciaal onderwijs.

Soms wordt er verwezen naar externe hulpverlening, zoals een orthopedagoog of een commissie voor leerlingenzorg. En soms nemen ook andere ‘school nabije’ disciplines deel aan het zorgteam, zoals de schoolarts of het schoolmaatschappelijk werk.

Ouders worden uiteraard op de hoogte gebracht als hun kind besproken wordt in het Zorgteam. Samen onderzoeken wij hoe het kind optimaal geholpen kan worden.

 

Eerste aanspreekpunt

De leerkracht van het kind blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de leerling en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.


De leerkracht bewaakt in principe het zorgproces wanneer een kind extra zorg nodig heeft. Alle zorg die wordt gegeven en alle gemaakte vorderingen, die via toetsen worden bijgehouden, moeten nauwkeurig worden beschreven. Om de leerkracht hierin wat te ontlasten, zodat er genoeg tijd overblijft voor de andere kinderen in de klas, heeft de school een intern begeleider aangesteld. Als de hulpvraag gecompliceerd is kan een beroep worden gedaan op hulp van buitenaf.

 

Intern Begeleider

De intern begeleider verzorgt alle contacten binnen en buiten de school betreffende de extra zorg voor leerlingen. De intern begeleider heeft een staffunctie binnen de schoolorganisatie.

Het gaat hier om vertrouwelijke informatie en daarmee wordt zorgvuldig omgegaan. Ouders hebben altijd het recht van inzage in het dossier van hun kind, en niemand anders kan deze inzien, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders.

Ook de leerkracht krijgt zorg en ondersteuning van de intern begeleider. Zo kan de leerkracht optimaal uitgerust worden om de gewenste extra zorg aan het kind te kunnen geven.

 

Hoogbegaafden

Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie behoeven ook speciale zorg. Het blijkt dat deze kinderen aan extra leerstof alleen niet genoeg hebben. Zij vragen om een andere wijze van leren. Leerkrachten kiezen in overleg met de intern begeleider en onze specialist hoogbegaafdheid voor verkorten, verbreden of verdiepen van de leerstof. In de eigen klas kan de reguliere leerstof ingekort worden en er is in ruime mate verrijkings- en verdiepingsstof aanwezig. Sinds het schooljaar 2016 – 2017 werken wij volgens het protocol voor hoogbegaafde leerlingen en maken wij gebruik van de methode Levelwerk.
 

Schoolveiligheidsplan

De veiligheid van alle mensen die onze school bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico-inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties.

Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen en alle medewerkers die vallen onder Stichting DeBasisFluvius.

Download hier het Schoolveiligheidsplan DeBasisFluvius, pdf 2.1mb.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. In het onderstaande document vindt u het plan voor 2019-2020.

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020.